התרופה עליה ביקשת לקבל מידע הינה תרופת מרשם.
על פי התקנות במדינת ישראל רופאים בלבד רשאים לקבל מידע אודותיה.

אם הינך רופא סמן Ö בחלון שעל יד השורה "אני מאשר את האמור לעיל", לחץ על מתג "שלח את האישור" ותוכל לצפות במידע.

אם אינך רופא, לחץ על "איני רופא" ותוחזר אוטומטית לדף הקודם. משם תוכל להמשיך ולצפות במידע שאינו מוגבל לרופאים בלבד (כגון מידע על מגוון בעיות בריאות ומידע על תרופות ללא מרשם).


הצהרת רופאים
הריני מצהיר בזאת כי אני בעל רשיון ‘רופא מורשה‘ לעסוק ברפואה לפי חוקי מדינת ישראל ודיניה, וברור לי כי החומר הרפואי והפרסומי הנוגע לתרופות מרשם מיועד לרופאים מורשים בלבד, ואינו מהווה הנחיה או הוראה לפעולה מצד המציגים. ידוע לי כי השימוש באתר הינו על אחריותי הבלעדית בלבד, וכי הצהרה חד פעמית זו תקפה לכל האתר.

 
 
  

דרונט בניית אתרים