תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באתרי חברת רפא ובשירותים המוצעים על ידה הינם בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הסכמה:
 • נא קרא/י את התנאים בעיון רב והימנע/י משימוש באתרי ו/או בשירותים המוצעים על ידי חברת מעבדות רפא בע"מ (להלן – "החברה" ו/או "רפא") במידה ואינך מסכים/מה להם. יובהר, כי השימוש באתרי השונים ו/או שימוש בשירותים אותם מציעה חברת רפא, מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש לאתרי רפא ו/או עושה שימוש בשירותיה, באמצעות מחשבך ו/או באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו"ב. בכל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה לכל אתריה של רפא, ביחד ולחוד.
 1. בעלות :
 • אתרי רפא לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בהם  הינו בבעלותה הבלעדית של חברת רפא בע”מ. מלוא זכויות הקניין הנן של חברת רפא בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתריה אלא בהסכמת חברת רפא מראש ובכתב.
 • רפא תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים
 1. תוכן אתרי רפא ו/או תוכן המידע המועבר על ידה:
 • המידע והתוכן מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי רפא, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי חברת רפא בע”מ ו/או מי מטעמה.
 • המידע כולל מידע רפואי פשטני שאינו בגדר עצה ו/או חוו”ד רפואית. אין להסתמך על התוכן והמידע, לרבות על הקישורים לאתרים אחרים, לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להיוועץ ברופא ולהיבדק.
 • בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי רפא המשתמש/ת מסכים/מה לכך כי רפא לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מפנייה לרפא ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע"י רפא ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש/ת לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.  המשתמש/ת פוטר/ת את רפא ולא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע אליו מאת רפא ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ורפא לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר  ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י רפא ו/או מי מטעמה.
 1. קישורים לאתרים אחרים או קישורים מאתרים / דפי נחיתה שבבעלות רפא:
 • באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר רפא. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של רפא וחברת רפא אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים והמשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.
 • בנוסף, במידה והופנית לתנאי השימוש של חברת רפא מתוך עמוד נחיתה ו/ או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות רפא, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.
 1. מדיניות פרטיות :

חברת רפא רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת הפרטיות  ולהלן יפורטו  העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת:

 • באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם חברת רפא, גולש אשר פנה לחברת רפא דרך האתר, נותן הסכמתו  מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד ותיאגר במערכת ניהול פניות של חברת רפא.
 • במידה ובאתר ישנה  אפשרות להירשם לקבל עדכונים, חומרים פרסומיים ואחרים מחברת רפא,  והינך נרשם, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך ש: (1) רפא או גורם אחר מטעמה יהיו רשאים לחזור אליו על מנת לדרוש פרטים נוספים ו/או לצרכי מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של רפא (3) שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. דע כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.
 • בהתאם לכך, הנך מסכים כי רפא תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, מדי פעם, בדואר רגיל, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם") ו/או  לצורך תיאום שיחת וידאו עימך. הנך מסכים לכך שרפא ובאמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, ישתמשו במידע שתמסור– ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי רפא תעביר את פרטייך לצדדים שלישיים מטעמה אך ורק לביצוע האמור לעיל, וכי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף 5א' זה.
 • הנך רשאי לפנות אל רפא, בכל עת, באמצעות דוא"ל  אל: contact@rafa.co.il ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

ב. איסוף מידע ונתונים לצורך מעקב אחר בטיחות תרופתית:

על פי חוק רפא מחוייבת לאסוף מידע לצורך מעקב אחר בטיחות תרופתית.

 • אם ברצונך לקבל מידע ו/או לדווח על תופעת לוואי ו/או בעיית איכות ובכדי שנוכל לטפל בפנייתך, ישמשו וישמרו הפרטים שתמסור לנו במאגר המידע של רפא לצורך איסוף, טיפול ומעקב אחר הפניות וייעול השירות וכן לצורך יידוע בארץ ובעולם בהתאם לחוק. בהתאם לכך, הנך מסכים כי רפא תוכל לחזור אלייך בעתיד לצורך הטיפול בפנייה ו/או לצורך קבלת פרטים נוספים.
 • דע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו את המידע ו/או פרטים מזהים אודותייך ומסירתם נעשית מרצונך החופשי, אך במסירתם, הנך מתיר לרפא לעשות בהם שימוש כאמור לעיל ולהלן.
 • במידת הצורך, ישלח המידע לאנשי מקצוע מטעם רפא ו/או ליצרן ו/או לרשויות הבריאות ולחברות, ספקים ויועצים מקצועיים בארץ ובעולם, תוך הקפדה ושמירה על פרטיותך. המידע יועבר ללא מסירת פרטים מזהים אודותיך, למעט אם פרטים אלה דרושים עבור טיפול בפנייתך ומתן מענה מגורם נוסף, ו/או על פי חוק ו/או צו שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת. דע כי, בעת פנייתך ואף לאחר מכן, הנך רשאי להודיע לנו אינך מעוניין כי פרטייך ישמרו במאגר, ובמידה ותעשה כן, פרטי פנייתך יישמרו באופן אנונימי.
 • בנוסף, חברת רפא רשאית להשתמש במידע זה ולהעבירו לצד ג', לצורך ניתוחים והערכות סטטיסטיות, וללא שימוש בפרטים מזהים אודותייך, על מנת להבטיח שירות יעיל ולשפר את אתרי האינטרנט שלה

ג. לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן ו/או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין.  לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

ד. "עוגיות" – (Cookies)  :

"עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

ה. אבטחת מידע :

רפא מחויבת להבטיח כי המידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים רפא פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט.

 1. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 1. פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה לרפא בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות למעבדות רפא בע"מ, כתובת  שלמה הלוי 5 , ת.ד 405, ירושלים 9100301 .